Συντακτική Ομάδα Kidsproject.gr

22 Apr, 2021

ΕΕκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Σταθμισμένο Εργαλείο Αξιολόγησης της Νοημοσύνης Παιδιών και Εφήβων WISC-V

Διεξαγωγή :         Μάιος 2021 – Ιούνιος 2021

 

 Ημερομηνίες:   12, 19, 26 /5  2021 &  2, 9, 16 / 6  2021

 

Κόστος :               420€ (πλέον ΦΠΑ)

 

Φορέας :  AXION KIDS Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιού & Εφήβου

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους (φοιτητές, μεταπτυχιακούς, επαγγελματίες) που καλούνται να αξιολογήσουν τη νοημοσύνη και να διαγνώσουν γνωστικά και ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων.

 

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι  40 ώρες, 30 ώρες ομαδικές και 10 ώρες ατομικής πρακτικής εξάσκησης στη χορήγηση και   εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σε έκθεση ενός περιστατικού από το αρχείο.

 

Το πρόγραμμα είναι e-learning μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας που προάγει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Αναλόγως με τις οδηγίες λόγω της πανδημίας, θα υπάρξει μια ατομική συνάντηση δια ζώσης για την εξάσκηση στη χορήγηση και για επίλυση αποριών.  Η ανατροφοδότηση στην έκθεση θα γίνει διαδικτυακά.

 

Πληροφορίες για το WISC V:

 

Η πέμπτη έκδοση της  Κλίμακας Weschler για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας από 6 ετών έως και 16 ετών και 11 μηνών έχει δημιουργηθεί με βάση τις τελευταίες διεθνής εξελίξεις στο επίπεδο των γνωσιακών νευροεπιστημών. Καθώς έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στην αντίληψη της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένα γνωστικά επίπεδα (π.χ. η εργαζόμενη μνήμη είναι σημαντικό κομμάτι της νοημοσύνης, κ.α. )  έχουν προστεθεί νέες υποδοκιμασίες και τα στοιχεία στις υποδοκιμασίες έχουν επικαιροποιηθεί, χωρίς να αυξάνεται ο χρόνος της χορήγησης. Παράλληλα, οι τρείς δείκτες νοημοσύνης, λεκτικός-πρακτικός και γενικός της τρίτης έκδοσης του WISC, έχουν ήδη τροποποιηθεί από την τέταρτη έκδοση σε έξι δείκτες, τον Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης, τον Δείκτη Οπτικοχωρικής Αντίληψης, το Δείκτη του Ρέοντος Συλλογισμού, τον Δείκτη της Εργαζόμενης Μνήμης, τον Δείκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας και τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης. Συνεπώς είναι διαθέσιμοι πέντε διαφορετικοί πρωταρχικοί/πρωτογενείς δείκτες νοημοσύνης πέραν του Γενικού Δείκτη, όπως και πέντε βοηθητικοί δείκτες, Ποσοτικού Συλλογισμού, Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης, Μη λεκτικής Ικανότητας, Γενικής Ικανότητας και Γνωστικής Επάρκειας που παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και την επίδοση του στο WISC-V.  

 

Το WISC-V προσφέρει πιο πλούσιο και λεπτομερές υλικό με σκοπό την βελτίωση του βάθους της ερμηνείας και της κατανόησης των διατομικών και ενδοατομικών δυνάμεων και ελλειμμάτων του μαθητή, του μαθησιακού προφίλ του, της νευροψυχολογικής λειτουργικότητας του και των ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών του. Δίνει πληροφορίες όχι μόνο για τις ικανότητες και τα ελλείμματα του παιδιού, αλλά και για την νευροψυχολογική διαδικασία (process)  που λανθάνει σε μια ικανότητα (ability). Με βάση τα προαναφερόμενα παρέχονται συγκεκριμένες εξατομικευμένες  ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις για τους γονείς, τους δασκάλους, τα παιδιά και τους εφήβους και διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικό πλάνο παρέμβασης.

 

Χρησιμοποιείται παράλληλα και με άλλα εργαλεία και τεχνικές (π.χ. κλινική συνέντευξη, κ.α.) στην διαγνωστική διαδικασία της νοητικής αναπηρίας, των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, της αναπτυξιακής διαταραχής, της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και της υπερκινητικότητας, της γλωσσικής διαταραχής, της χαρισματικότητας, της τραυματικής εγκεφαλικής διαταραχής και χρησιμοποιείται στη διαδικασία διαφοροδιάγνωσης με τις συναισθηματικές διαταραχές.

 

Στην Ελλάδα η στάθμιση έγινε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια της NCS PEARSON Inc. , η οποία είναι ο αποκλειστικός εκδότης και διαθέτης του εργαλείου στην Ελλάδα. Η στάθμιση του WISC–V, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα σε πανελλαδικό επίπεδο, εξασφαλίζει ότι την αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλεία, λαμβάνοντας υπόψιν τη σύγχρονη εποχή, για τη μέτρηση της νοημοσύνης των παιδιών στην Ελλάδα. Την επιστημονική διεύθυνση της στάθμισης στον ελληνικό πληθυσμό ανέλαβε  Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και Συµβουλευτικής, Τµήµα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University U.S.A.

 

 

 

 

Θεματικές ενότητες:

 

 1. Το ελληνικό WISC-V
 2. Αναλυτική περιγραφή της δομής της κλίμακας
 3. Αναλυτική περιγραφή των πρωτογενών δεικτών
 4. Αναλυτική περιγραφή των βοηθητικών δεικτών
 5. Αναλυτική περιγραφή των δεικτών αξιολόγησης της συνολικής νοητικής λειτουργίας
 6. Αναλυτική παρουσίαση της κάθε υποκλίμακας
 7. Οι γνωστικές ικανότητες που αξιολογούνται σε κάθε υποκλίμακα
 8. Πιθανά λάθη, από τι επηρεάζεται η κάθε υποκλίμακα, παρατηρήσεις συμπεριφοράς και κλινικές παρατηρήσεις σε κάθε υποκλίμακα.
 9. Role playing σε κάθε υποκλίμακα
 10. Η βαθμολόγηση
 11. Η συμπλήρωση του συνοπτικού φύλλου βαθμολόγησης, της αρχικής ανάλυσης, της βοηθητικής ανάλυσης και της ανάλυσης επεξεργασίας
 12. Η δημιουργία του διαγράμματος
 13. Τα στάδια της ερμηνείας σύμφωνα με την παρούσα βιβλιογραφία. Πότε επιλέγεται κάθε δείκτης για την περιγραφή της γενικής νοητικής λειτουργίας. Τι σημαίνει εσωτερική στατιστική συνοχή και κλινικά σημαντική διαφορά για τους δείκτες γενικής νοημοσύνης, μη λεκτικής νοημοσύνης και γενικής νοητικής ικανότητας
 14. Η ερμηνεία των πρωτογενών δεικτών, ομοιογένεια, κλινικά σημαντική διαφορά, στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των υποκλιμάκων που απαρτίζουν τον κάθε έναν. Η διατομική και ενδοατομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, κρίσιμες τιμές, τιμές βάσης.
 15. Οι βοηθητικοί δείκτες
 16. Ανάλυση διατομικών και ενδοατομικών δυνατοτήτων και αδυναμιών
 17. Η νευροψυχολογική ερμηνεία των ευρημάτων.
 18. Ειδικά θέματα στην ερμηνεία (χαρισματικότητα, νοητική αναπηρία, μαθησιακές διαταραχές, ΔΕΠΥ, τραυματική εγκεφαλική διαταραχή, συναισθηματικές δυσκολίες)
 19. Ανάλυση ποικίλων περιστατικών βήμα-βήμα
 20. Παρουσίαση πρωτοκόλλων από παιδιά και εφήβους με νοητική αναπηρία, οριακή νοημοσύνη, δυσαριθμησία, διαταραχή στη γραφή και στην ανάγνωση, ΔΕΠΥ, χαρισματικότητα κ.α.
 21. Ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις
 22. Παρουσίαση αποτελεσμάτων στους γονείς, έφηβο, συναδέλφους.

 

 

Παροχές:      Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

                    Παρέχεται το CD της παρουσίασης.

 

 

 

 

Υπεύθυνη εκπαίδευσης:

 

Άννα Φαρδή, Κλινική ψυχολόγος, M.Sc.

Βιογραφικό:  Η Άννα Φαρδή είναι Κλινική Ψυχολόγος, M.Sc. . Έχει εξειδικευτεί στις διαγνωστικές εκτιμήσεις της ψυχικής, της νοητικής και της νευροψυχολογικής λειτουργίας με ψυχομετρικά εργαλεία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (τριετές μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας), στο MillsCollege, California, U.S., στο University of Padova, Italy και στο The Centre, London. Από το 2008 συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαγνωστική εκτίμηση και την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία όπως το Παιδοψυχολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αττικόν, το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Ψυχοδός, το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιού&Εφήβου AXION KIDS  και άλλα ιατρεία.  Είναι εκπαιδευόμενο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου.

Σχετικά με το WISC-V έχει εκπαιδευτεί στην ελληνική στάθμιση και έχει παρακολουθήσει σεμιναριακά πρόγραμματα στηPearsonσχετικά με την αναλυτική ερμηνεία του εργαλείου, την σύνθεση των γνωστικών, νευροψυχολογικών  και μαθησιακών πληροφοριών  και σχετικά με ειδικά θέματα ερμηνείας και στην ΑΡΑ σχετικά με την συγγραφή των ψυχολογικών εκθέσεων.    

Φορέας διεξαγωγής:

 

AXION KIDS Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιού & Εφήβου

Παράσχου 85 Αθήνα 114 74

 

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:

 

T  210.6421184  - 210 6421104

mail: [email protected]

 

Ακολουθήστε μας

@ 2020 KIDSPROJECT. All rights reserved. Όροι και προϋποθέσεις.