Κλείσιμο

ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε – Νευροανάδραση

23 Jun, 2020

Φάσμα Αυτισμού και Νευροανάδραση

Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Παίδων και Ενηλίκων, Νευροανάδραση, μας εξηγεί πως η Νευροανάδραση μπορεί να βοηθήσει και να εκπαιδεύσει τον εγκέφαλο των παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, με σκοπό την καλύτερη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του, σε γνωστικό και κοινωνικό τομέα. Οι διαταραχές εντός του αυτιστικού φάσματος αναφέρονται σε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στις κοινωνικές συναναστροφές του παιδιού, στην επικοινωνιακή του ικανότητα και στην ευελιξία στη συμπεριφορά του. Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα ολιστική θεραπεία για τον αυτισμό, υπάρχουν πολλές ψυχοκοινωνικές και φαρμακολογικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τόσο των παιδιών με αυτισμό όσο και των οικογενειών τους. Στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η συμπεριφορικές προσεγγίσεις, όπως το Α.Β.Α., η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και η συμβουλευτική των γονέων. Στα περιφερειακά συμπτώματα του αυτισμού στοχεύει και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, όπως των τυπικών αντιψυχωτικών, των επιλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης και των διεγερτικών. Μια υποσχόμενη μορφή παρέμβασης για τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι η Νευροανάδραση. Σκοπός της Νευροανάδρασης είναι να τροποποιήσει τη μη φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου με το να καθιστά τα παιδιά ικανά να αντιλαμβάνονται αυτή τη δραστηριότητα και στη συνέχεια να τα επιβραβεύει όταν επιτυγχάνουν την αύξηση ή τη μείωση συγκεκριμένων ηλεκτρικών συχνοτήτων, οι οποίες και είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Υπάρχουν αρκετές έρευνες που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της Νευροανάδρασης στην βελτίωση των συμπτωμάτων των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Το 2002 η Jarusiewicz κατέγραψε 26% μείωση της αυτιστικής συμπεριφοράς, όπως αξιολογήθηκε από τους γονείς 12 παιδιών με αυτισμό, μετά την αναχαίτιση της συχνότητας theta (4-8 Hz) και την αύξηση της συχνότητας beta (15-20 Hz). Oι Coben και Padolsky (2007) κατέγραψαν βελτίωση τόσο στην συμπεριφορική όσο και στη νευροψυχολογική αξιολόγηση 37 παιδιών με αυτισμό. Μέσω της εκπαίδευσης με τη μέθοδο της Νευροανάδρασης έχει παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση συμπεριφορικών δυσκολιών, όπως είναι οι ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, η έλλειψη ενσυναίσθησης και η κοινωνική ακαμψία (Scolnick, 2005). Όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), η εκπαίδευση με τη χρήση της Νευροανάδρασης επιφέρει και στα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές βελτίωση στις εκτελεστικές τους λειτουργίες, όπως είναι η συγκέντρωση, η γνωστική ευελιξία, η λήψη αποφάσεων και η στοχοθεσία. Επιπλέον, η Νευροανάδραση συνεισφέρει αποτελεσματικά στην αναχαίτιση τόσο των λεκτικών όσο και των κινητικών παρορμητικών συμπεριφορών και στερεοτυπιών (Kouijzer et al., 2009). Ακόμα, ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση του εγκεφάλου που βασίζεται στη Νευροανάδραση επιδρά θετικά στην αύξηση των αυθόρμητων λεκτικών ή εξωλεκτικών κοινωνικών συνδιαλλαγών των παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, στη βελτίωση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς και στις επικοινωνιακές τους ικανότητες (Jarusiewicz, 2002; Coebn & Padosky, 2007; Pineda et al., 2008; Kouijzer et al., 2010). Μια πολύ σημαντική παράμετρος της εκπαίδευσης με τη χρήση της μεθόδου της Νευροανάδρασης είναι η μονιμότητα των αποτελεσμάτων της. Σε επαναληπτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση 40 συνεδριών Νευροανάδρασης παρατηρήθηκε ότι η βελτίωση των εκτελεστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές παρέμεινε ανέπαφη (Kouijzer et al., 2009). Επομένως, η Νευροανάδραση είναι μια μέθοδος, η οποία στην περίπτωση των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά των υπόλοιπων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, με σκοπό την καλύτερη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου. Όταν αυτό επιτευχθεί, το παιδί θα επιδείξει σημαντική αύξηση της λειτουργικότητας του τόσο στον γνωστικό όσο και τον κοινωνικό τομέα.